جایگاه سریع النصب شهید داوری شهرداری پیش قلعه - خراسان شمالی

17 - جایگاه سریع النصب شهید داوری شهرداری پیش قلعه - خراسان شمالی