جایگاه سیار 18000 لیتری اختصاصی مهتاب الموت -آزادراه قزوین رشت

12 - جایگاه سیار 18000 لیتری اختصاصی مهتاب الموت -آزادراه قزوین رشت